Poslední úprava: Svoboda dne 21.10.2014

ELSA (English Language Skills Assessment)


ELSA je mezinárodní jazyková zkouška určená pro všechny úrovně anglického jazyka. Zkouška testuje a měří schopnost uchazečů porozumět a orientovat se v anglickém jazyce v každodenních situacích, zejména z oblasti pracovního prostředí, obchodu, společenského života a cestování.
ELSA je považována za mezinárodní státnici a v současné době je jakýmsi jazykovým pasem obyvatel žijících nejen na území Evropské unie. Existuje britský úzus této zkoušky pro EU, americký úzus pro USA.
ELSA bude mít význam jako univerzální zkouška, která sjednotí znalosti v anglickém jazyce včetně jeho reálií v Evropské unii i ve Spojených státech amerických. Hodnocení zkoušky ELSA koresponduje s hodnocením zkoušek dle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy (A1 - C2).
ELSA testuje dosaženou úroveň slovní zásoby, gramatických struktur a orientaci v různých situacích od nejjednodušší až po složité. Studenti si touto zkouškou ověří, jaké jsou jejich skutečné jazykové schopnosti. Mezinárodní zkouška ELSA reflektuje angličtinu tak, jak se dnes používá při současné komunikaci.

Cena zkoušky je 2.600,- Kč

Z podnětu Jazykové školy Jany Trubákové, která je akreditovaným výukovým a zkušebním centrem Londýnské komory obchodu a průmyslu, bylo v našem gymnáziu ustaveno mezinárodní centrum Education Development International - LCCI International Qualifications.
Mezinárodní zkoušky EDI byly rozhodnutím MŠMT zařazeny do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech. Studenti mohou v našem mezinárodním centru složit mezinárodně platnou zkoušku English Language Skills Assessment (ELSA). Studenti, kteří získají nejlepší výsledek v certifikaci ELSA, mohou získat motivační stipendium na britské univerzitě Prague College - více na stránkách univerzity ZDE.


Pro koho je ELSA určena?


Pro jednotlivce, kteří
•    hodlají poskytnout důkaz o své jazykové kompetenci potencionálním zaměstnavatelům
•    chtějí zvládnout anglický jazyk a posoudit vlastní pokrok
•    zamýšlejí studovat na zahraniční univerzitě, kde je důkaz jazykové kompetence požadován
Pro zaměstnavatele, kteří
•    ve svých firmách komunikují v anglickém jazyce
•    musí stanovit jazykové úrovně svých zaměstnanců
•    chtějí zjistit účelovost financí vynaložených na jazykové vzdělání zaměstnanců
Pro střední školy, univerzity a jiné vzdělávací instituce, které
•    se neobejdou bez stanovení minimální jazykové úrovně studentů pro dané obory
•    chtějí nabídnout studentům zkoušku s mezinárodně uznávaným certifikátem
Pro studenty, kteří
•    mají zájem studovat na zahraničních univerzitách (ELSA nahrazuje přijímací zkoušky na těchto univerzitách i některých VŠ v ČR)
Pro zkoušku ELSA není vymezena žádná věková hranice uchazečů.


Z jakých testů se ELSA skládá?


Vlastní zkouška ELSA je složena ze dvou částí: poslech (Listening test) a porozumění textu (Reading test). Otázky pro obě části jsou formou výběru jedné správné odpovědi ze 3 - 4 možností (tzv. multiple choice).


Jak rychle se dozvíte výsledky?


Výsledky zkoušky ELSA budou známy do 3 pracovních týdnů.


Co je uvedeno na certifikátu?


Na certifikátu je uvedeno datum vykonání zkoušky, dosažený stupeň znalosti dle CEF Rady Evropy a nejdůležitější informace je tzv. číselné skóre, které určuje tuto znalost.


Jaká je platnost zkoušky ELSA?


V současné době není platnost zkoušky ELSA časově omezena. Dosažený stupeň certifikátu je celoživotně platný. Nicméně sama LCCI International Qualifications doporučuje znovu vykonat zkoušku v intervalu dvou let, ať již z důvodu zdokonalení znalosti anglického jazyka či naopak nedostatku praktického užití jazyka, ale zejména proto, že projekt ELSA je zařazen do programu celoživotního vzdělávání.


Kde je ELSA uznávána?


LCCI International Qualifications poskytuje své vzdělávací programy v 8500 zkušebních centrech ve 130 zemích světa. Certifikáty zkoušky ELSA jsou uznávány (ale i vyžadovány) nejen obchodními korporacemi, bankami a státními institucemi po celém světě, ale také v oblasti středoškolského a univerzitního vzdělání.
 

Zobrazit