Výchovná a poradenská činnost

Výchovná poradkyně Mgr. Marcela Řízková se kromě řešení běžných situací, poradenství a konzultační činnosti pro žáky i jejich zákonné zástupce věnuje především následující problematice:

Kariérové poradenství

 • profesní orientace (informace, přihlášky ke studiu na VŠ, VOŠ, SŠ, studium v zahraničí)
 • uplatnění na trhu práce (poradenství, analýza uplatnění absolventů)

Studijní poradenství

 • pomoc při adaptaci po příchodu z jiné školy a při upevňování studijních návyků
 • žáci se specifickými poruchami učení (evidence, pomoc asistenta reedukace, předání do odborné péče)
 • péče o nadané žáky a žáky - cizince
 • pomoc žákům se studijními a výchovnými problémy

Pedagogicko-psychologické poradenství

 • osobnostní potíže
 • diagnostická činnost, popř. předání žáka do odborné péče
 • návrhy a doporučení v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů

Drogová prevence a prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence sociálně nežádoucích jevů Mgr. Jitka Helebrantová se kromě řešení běžných situací, poradenství a konzultační činnosti pro žáky i jejich zákonné zástupce věnuje především následující problematice:

 • rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů (prevence, opatření, řešení problémů)
 • rozpisu témat prevence do jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci upraveného učebního plánu, popř. školního vzdělávacího programu
 • krizové situace (informace, kontakty, předpisy, metodické pokyny)
 • preventivní aktivity (projekty, besedy, přednášky)
 • informace, kontaktní údaje, informační tiskoviny, videokazety a CD

Pro další informace připojujeme následující odkazy:

Informace o problematice specifických poruch učení a chování
Institut pedagogicko-psychologického poradenství
DYS-centrum Praha
Webové stránky RODINA.CZ
Dyslexie, dyskalkulie, problémové dítě, speciální pedagogika
Webové stránky Škola On Line
Projekt DOBROMYSL.CZ

Skrýt