IČO: 445 53 889
DIČ: CZ45553889

Název:

Jatečfond, nadační fond

Sídlo:

Jateční 22, Ústí nad Labem, 400 01

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 69138411/0100
VS: 543*
KS: 0379 (pro bezhotovostní platby 0558)

Nadační fond Gymnázia Ústí nad Labem, Jateční 22 (dále jen nadační fond) je účelové sdružení majetku zřízené a vzniklé podle zákona č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech (dále jen zákon). Nadační fond je právnickou osobou.

* V případě příspěvků do nadačního fondu od rodičů žáků, použijte, prosím, jako variabilní symbol číslo šatní skříňky žáka. Děkujeme.

Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je dosahování obecně prospěšných cílů, zejména:

  • rozvoj duchovních hodnot
  • rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu
  • ochrana životního prostředí, kulturních památek a tradic
  • ochrana lidských práv, zejména dětí

Poslání nadačního fondu

Posláním nadačního fondu je finanční a materiální podpora aktivit Gymnázia, zejména v oblastech:

  • kladné motivace studentů při vzdělávacím procesu (soutěže, exkurze, olympiády, přebory, apod.)
  • výuka cizích jazyků zahraničními lektory včetně přímé podpory jejich nákladů na pobyt v ČR
  • slavnostní, kulturní, sportovní a jiné akce pořádané Gymnáziem
  • vzdělávání studentů mimo vlastní studijní program Gymnázia
  • podpora organizování zájmové mimoškolní aktivity studentů
  • podpora sociálně potřebných studentů

Podmínky poskytování nadačních příspěvků

Nadační fond používá k dosahování účelu, pro který byl zřízen, všechen svůj majetek. Okruh destinářů (tj. adresátů nadačních příspěvků) je omezen výlučně na žáky Gymnázia v Ústí nad Labem, Jateční 22 (dále jen Gymnázia), členy pedagogického sboru Gymnázia včetně zahraničních lektorů cizích jazyků, případně další osoby, které se aktivně podílejí na plnění účelu nadačního fondu.

Hospodaření nadačního fondu

Hospodaření nadačního fondu podléhá kontrole revizora nadačního fondu a řídí se obecně platnými právními předpisy, tímto Statutem a schváleným rozpočtem na běžné období. Zdroje nadačního fondu tvoří zejména finanční či věcné dary fyzických a právnických osob (sponzorské dary), finanční prostředky poskytované státními orgány (dotace), výnosy z majetku nadačního fondu, výtěžek z kulturních a sportovních akcí, loterií, tombol nebo veřejných sbírek pořádaných nadačním fondem Majetek nadačního fondu může být použít pouze ke splnění účelu a poslání nadačního fondu a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu v souladu se schváleným statutem a zákonem. O poskytnutí příspěvku rozhoduje správní rada v souladu s tímto Statutem a platnými právními předpisy.

Na každém počátku školního roku fond pravidelně schvaluje rozpočet

PŘÍJMY Nadačního Fondu jsou tvořeny z příspěvků rodičů, ze sponzorských darů, různé dotace (kraj) a také výtěžek z maturitních plesů. Je vhodné právě na tomto místě podotknout, že sponzorské dary a dotace kraje nejsou nárokovou záležitostí, nelze tedy s nimi kalkulovat.

VÝDAJE tvoří především odměny a další výdaje za účast v olympiádách, sportovních soutěžích, prospěchové odměny ve formě knižních poukázek, financování exkurzí a zájezdů, zajištění maturit a maturitních plesů

Skrýt