Přípravný kurz na medicínu
Více info...
Pozvánka na zahradní slavnost...
Více info...
Oslavy 70. výročí Gymnázia v Jateční
Více info...
Školní časopis
Více info...

Přijímací řízení

 

Přijímací řízení 2024 - první kolo

Informace podle § 60 školského zákona

 

Na základě ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2024, a vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2024 a ve shodě s dalšími souvisejícími předpisy, vyhlašuji první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 a stanovuji následující podmínky a kritéria přijímacího řízení v jednotlivých oborech vzdělání.

A.   Přijímání do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia
obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium

A. 1.  Přijímací zkouška

Koná se školským zákonem stanovená jednotná přijímací zkouška (JPZ), která se skládá z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura (ČJL) a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace (MA).

Termíny konání: 16. 4. 2024 a 17. 4. 2024.

A. 2.  Kritéria přijímacího řízení

Výsledkem přijímacího řízení je pořadí uchazeče podle celkového počtu bodů získaných v jednotlivých oblastech hodnocení podle níže stanovených kritérií.

(1)  Výsledek jednotné přijímací zkoušky

Hodnocení jednotné zkoušky provádí zpracovatel testů (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CZVV). V každém testu (MA, ČJL) je možné získat nejvýše 50 bodů, celkem nejvýše 100 bodů. Do hodnocení se uchazeči v případě konání zkoušky ve dvou termínech započítá lepší výsledek z každého jednotlivého testu.

(2)  Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Hodnotí se průměrný prospěch v základní škole za obě pololetí 4. ročníku a první pololetí 5. ročníku. Základní škola uchazeči vygeneruje ze svého informačního systému a potvrdí dokument, který bude vložen do systému DiPSy, nebo uchazeč týž dokument potvrzený základní školou fyzicky podá spolu s tiskopisem přihlášky. Za každé sledované pololetí lze získat nejvýše 5 bodů, celkem nejvýše 15 bodů, podle tabulky

č. 1.

Tabulka č. 1 – hodnocení prospěchu

Průměrný prospěch v jednotlivém pololetí

do 1,15 včetně

do 1,25 včetně

Počet bodů

5

3

(3)   další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Hodnotí se umístění na prvních deseti místech v okresních kolech pouze těchto soutěží: Matematická olympiáda, Soutěž v cizím jazyce (angličtina, němčina, francouzština).

Započítá se umístění v každé uvedené soutěži, jež se konala ve 4. a 5. ročníku ZŠ. Umístění musí být doložené diplomem nebo potvrzené základní školou. Celkem lze získat nejvýše 15 bodů podle tabulky č. 2.

Tabulka č. 2 – soutěže (1.–10. místo)

Úroveň soutěže

okresní kolo

Počet bodů

5

Dosáhne-li více uchazečů stejného počtu bodů, uplatní se následující kritéria podle výstupů poskytnutých CZVV v tomto pořadí: pořadí uchazeče podle dílčího hodnocení za otevřené úlohy testu z MA, pořadí uchazeče podle dílčího hodnocení za otevřené úlohy testu z ČJL, pořadí uchazeče podle úspěšnosti v testu z MA, pořadí uchazeče podle úspěšnosti v testu z ČJL, pořadí uchazeče podle úspěšnosti při hodnocení úloh ověřujících osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat s daty (MA_B), pořadí uchazeče podle úspěšnosti při hodnocení úloh ověřujících vědomosti a dovednosti z oblasti morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie a sémantiky (ČJL_B). Pro rozřazení uchazečů bude v tomto případě přiděleno nejvýše 0,99 bodu.

A. 3.  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládá se otevření jedné třídy, tzn. 30 přijatých uchazečů.

A. 4. Školní přijímací zkouška podle § 60 odst. 3 školského zákona

Tato zkouška se nekoná.

B.   Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

B. 1.  Přijímací zkouška

Koná se školským zákonem stanovená jednotná přijímací zkouška (JPZ), která se skládá z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura (ČJL) a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace (MA).

Termíny konání: 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024.

B. 2.  Kritéria přijímacího řízení

Výsledkem přijímacího řízení je pořadí uchazeče podle celkového počtu bodů získaných v jednotlivých oblastech hodnocení podle níže stanovených kritérií.

(1)  Výsledek jednotné přijímací zkoušky

(2)  Hodnocení jednotné zkoušky provádí zpracovatel testů (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CZVV). V každém testu (MA, ČJL) je možné získat nejvýše 50 bodů, celkem nejvýše 100 bodů. Do hodnocení se uchazeči v případě konání zkoušky ve dvou termínech započítá lepší výsledek z každého jednotlivého testu.

(3)  Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Hodnotí se průměrný prospěch v základní škole za obě pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku.
U uchazečů, kteří jsou žáky základní školy, popř. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia, se použijí
údaje vložené do systému DiPSy, nebo potvrzené základní školou a podané spolu s tiskopisem přihlášky ke vzdělávání. Za každé sledované pololetí lze získat nejvýše 5 bodů, celkem nejvýše 15 bodů podle tabulky.

č. 3.

Tabulka č. 3 – hodnocení prospěchu

Průměrný prospěch v jednotlivém pololetí

do 1,3 včetně

do 1,5 včetně

Počet bodů

5

3

(4)  další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Hodnotí se umístění na prvních deseti místech v okresních a vyšších kolech pouze těchto soutěží: Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Soutěž v cizím jazyce (angličtina, němčina, francouzština).

(5)  Započítá se nejlepší umístění v každé uvedené soutěži, které se uchazeč zúčastnil v období 6.–9. ročníku základní školy. Umístění musí být doložené diplomem nebo potvrzené základní školou.

Zvlášť se zohledňuje dosažený úspěch v programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE).

Celkem lze získat nejvýše 15 bodů podle tabulky č. 4.

Tabulka č. 4 – soutěže (1.–10. místo) a DofE

Úroveň soutěže

okresní kolo

krajské kolo

ústřední kolo

Počet bodů

2

4

6

DofE

bronz

stříbro

zlato

Počet bodů

2

4

6

 

Poznámka:

Dosáhne-li více uchazečů stejného počtu bodů, uplatní se následující kritéria podle výstupů poskytnutých CZVV v tomto pořadí: pořadí uchazeče podle dílčího hodnocení za otevřené úlohy testu z MA, pořadí uchazeče podle dílčího hodnocení za otevřené úlohy testu z ČJL, pořadí uchazeče podle úspěšnosti v testu z MA, pořadí uchazeče podle úspěšnosti v testu z ČJL, pořadí uchazeče podle úspěšnosti při hodnocení úloh ověřujících osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat s daty (MA_B), pořadí uchazeče podle úspěšnosti při hodnocení úloh ověřujících vědomosti a dovednosti z oblasti morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie a sémantiky (ČJL_B). Pro rozřazení uchazečů bude v tomto případě přiděleno nejvýše 0,99 bodu.

B. 3.  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládá se otevření 4 tříd, celkem 120 přijatých uchazečů.

B. 4.  Školní přijímací zkouška podle § 60 odst. 3 školského zákona

Tato zkouška se nekoná.

C.   Informace pro uchazeče cizince

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Přijímací rozhovor se uskuteční v den konání jednotné přijímací zkoušky. Bude se skládat ze dvou částí:

C. 1.    Ústní část dle tematických okruhů zveřejněných na webu školy v dokumentu

Přijímací rozhovor – témata

C. 2.    Prezentace předem připraveného projevu

Žák si připraví samostatný projev na cca 1 minutu na libovolné téma, které se váže ke studiu na gymnáziu, např. moje oblíbená kniha, můj oblíbený umělec, můj osobní vzor, moje oblíbená počítačová hra, moje studijní plány, osobnosti školy, osobnosti našeho města apod., k prezentaci může používat obrázky, fotografie v telefonu.

 

Dále je uchazečům se statutem osoby s dočasnou ochranou je na žádost umožněna zkouška z matematiky v ukrajinském jazyce.

Společně s žádostmi uchazeč doloží, že je cizincem (prostá kopie stránky pasu s doložkou). 

 

V Ústí nad Labem 18. 1. 2024

Mgr. Radka Brejchová       


 

Zde najdete stejné informace, jaké jsou uvedeny výše, ke stažení.

PŘ 2024_informace podle § 60 ŠZ

Přijímací pohovor - témata

Hodnocení na vysvědčeních

Přihláška 2023-2024

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou

 


ZDE a ZDE si můžete zadání zkoušek prakticky procvičit.


 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.