Přípravný kurz na medicínu 2023/2024
Více info...
Jatečka se rozloučila s další prima partou maturantů
Více info...
Školní časopis
Více info...

Nadační fond

IČO: 445 53 889
DIČ: CZ45553889

Název:

Jatečfond, nadační fond

 

Sídlo:

Jateční 22, Ústí nad Labem, 400 01

 

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 69138411/0100
VS: 543*
KS: 0379 (pro bezhotovostní platby 0558)

Nadační fond Gymnázia Ústí nad Labem, Jateční 22 (dále jen nadační fond) je účelové sdružení majetku zřízené a vzniklé podle zákona č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech (dále jen zákon). Nadační fond je právnickou osobou.

V případě příspěvků do nadačního fondu od rodičů žáků, použijte, prosím, jako variabilní symbol číslo šatní skříňky žáka. Děkujeme.

 

Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je dosahování obecně prospěšných cílů, zejména:

  • rozvoj duchovních hodnot
  • rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu
  • ochrana životního prostředí, kulturních památek a tradic
  • ochrana lidských práv, zejména dětí

 

Poslání nadačního fondu

Posláním nadačního fondu je finanční a materiální podpora aktivit Gymnázia, zejména v oblastech:

  • kladné motivace studentů při vzdělávacím procesu (soutěže, exkurze, olympiády, přebory, apod.)
  • výuka cizích jazyků zahraničními lektory včetně přímé podpory jejich nákladů na pobyt v ČR
  • slavnostní, kulturní, sportovní a jiné akce pořádané Gymnáziem
  • vzdělávání studentů mimo vlastní studijní program Gymnázia
  • podpora organizování zájmové mimoškolní aktivity studentů
  • podpora sociálně potřebných studentů

 

Podmínky poskytování nadačních příspěvků

Nadační fond používá k dosahování účelu, pro který byl zřízen, všechen svůj majetek. Okruh destinářů (tj. adresátů nadačních příspěvků) je omezen výlučně na žáky Gymnázia v Ústí nad Labem, Jateční 22 (dále jen Gymnázia), členy pedagogického sboru Gymnázia včetně zahraničních lektorů cizích jazyků, případně další osoby, které se aktivně podílejí na plnění účelu nadačního fondu.

 

Hospodaření nadačního fondu

Hospodaření nadačního fondu podléhá kontrole revizora nadačního fondu a řídí se obecně platnými právními předpisy, tímto Statutem a schváleným rozpočtem na běžné období. Zdroje nadačního fondu tvoří zejména finanční či věcné dary fyzických a právnických osob (sponzorské dary), finanční prostředky poskytované státními orgány (dotace), výnosy z majetku nadačního fondu, výtěžek z kulturních a sportovních akcí, loterií, tombol nebo veřejných sbírek pořádaných nadačním fondem Majetek nadačního fondu může být použít pouze ke splnění účelu a poslání nadačního fondu a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu v souladu se schváleným statutem a zákonem. O poskytnutí příspěvku rozhoduje správní rada v souladu s tímto Statutem a platnými právními předpisy.

Na každém počátku školního roku fond pravidelně schvaluje rozpočet

PŘÍJMY Nadačního Fondu jsou tvořeny z příspěvků rodičů, ze sponzorských darů, různé dotace (kraj) a také výtěžek z maturitních plesů. Je vhodné právě na tomto místě podotknout, že sponzorské dary a dotace kraje nejsou nárokovou záležitostí, nelze tedy s nimi kalkulovat.

VÝDAJE tvoří především odměny a další výdaje za účast v olympiádách, sportovních soutěžích, prospěchové odměny ve formě knižních poukázek, financování exkurzí a zájezdů, zajištění maturit a maturitních plesů

 

Orgány nadačního fondu

Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada. Správní rada má tři členy, spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost, rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu a odpovídá za ně. Zasedá nejméně dvakrát ročně, jednání svolává a řídí její předseda. Sbor nadačního fondu je poradním orgánem správní rady, zasedá alespoň jednou ročně. Tvoří jej zvolení zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd gymnázia a případně další osoby určené zřizovatelem.

Správní rada:
Předseda:
Šárka Plichtová
tel.: +420 603 576 671
email: sarka.plichtova@provod.cz

Členové:

MUDr. Jana Sudková
tel.: +420 000 000 000
email:

Hana Kramářová
tel.: +420 602 242 188
email: kramarova@gymjat.cz

Kateřina Fišerová
tel.: +420 723 517 353
email: kfiserova@seznam.cz

Jitka Novodomská
tel.: +420 776 786 476
email: novodomska@seznam.cz

Supervizor:
Ing. Blanka Pleschingerová
tel.: +420 475 211 914
email: pleschingerova@zuserandove.cz

 

Výroční zprávy

 

Dokumenty

 

Sponzorství

Jsme nadační fond zřízený školou a naším posláním je správa financí určených na podporu studentů při studijních, sportovních a společenských akcích pořádaných touto školou. Patří mezi ně odměny a další výdaje za účast v olympiádách, sportovních soutěžích, financování exkurzí a zájezdů, zajištění maturit a maturitních plesů.

Neustále hledáme nové možnosti a příležitosti, jak získávat finanční prostředky a rozšiřovat tak podporované aktivity našich studentů.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci a sponzorství nás kontaktujte. Ze zákona je nutné v případě sponzorského daru uzavřít darovací smlouvu, jejíž vzor naleznete v sekci výše.

Tato smlouva je pro společnost daňově uznatelným výdajem.

      

Děkujeme všem našim sponzorům.

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.