Přípravný kurz na medicínu
Více info...
Pozvánka na zahradní slavnost...
Více info...
Oslavy 70. výročí Gymnázia v Jateční
Více info...
Školní časopis
Více info...

Nadační fond

IČO: 445 53 889
DIČ: CZ45553889

Název:

Jatečfond, nadační fond

 

Sídlo:

Jateční 22, Ústí nad Labem, 400 01

 

Nadační fond Jatečfond Gymnázia,
Ústí nad Labem, Jateční 22, přísp. org.

Nadační fond Gymnázia, Ústí nad Labem, Jateční 22 (dále jen nadační fond) je účelové sdružení majetku zřízené a vzniklé podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech (dále jen zákon). Nadační fond je právnickou osobou.

IČ NF:            445 53 889

DIČ NF:          CZ44553889

Číslo účtu NF: 69138411/0100

VS:                  *
KS:                  0379 (pro bezhotovostní platby 0558)

* V případě příspěvků do nadačního fondu od rodičů žáků použijte jako variabilní symbol EVIDENČNÍ ČÍSLO žáka. Příspěvek do nadačního fondu od rodičů žáků je 500 Kč na školní rok.

 

Účelem nadačního fondu je dosahování všeobecně prospěšných cílů, zejména:

•   pěstování duchovních, kulturních hodnot a tradic,

•  rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu,

•  podpora mimoškolních aktivit a aktivit nad rámec povinné školní výuky,

•  ochrana životního prostředí, environmentální výchova a ekologie,

•  podpora dobrovolnictví a pomoci druhým,

•  ochrana lidských práv.

 

Posláním nadačního fondu je především finanční a materiální podpora aktivit gymnázia, zejména v oblastech:

•  motivace žáků ve výchovně vzdělávacím procesu (soutěže, olympiády, exkurze, projekty, přebory aj.),

•  slavnostní, kulturní, společenské, sportovní a jiné akce pořádané gymnáziem,

•  další vzdělávání žáků mimo školní vzdělávací program gymnázia,

•  podpora organizování mimoškolních aktivit,

•  podpora talentovaných i znevýhodněných žáků

 

Podmínky poskytování nadačních příspěvků

Nadační fond používá k dosahování účelu, pro který byl zřízen, všechen svůj majetek. Okruh destinářů (tj. adresátů nadačních příspěvků) je omezen výlučně na žáky Gymnázia v Ústí nad Labem, Jateční 22, přísp. org. (dále jen gymnázia), členy pedagogického sboru gymnázia, případně další osoby, které se aktivně podílejí na plnění účelu nadačního fondu.

 

Hospodaření nadačního fondu

Hospodaření nadačního fondu podléhá kontrole revizora nadačního fondu a řídí se obecně platnými právními předpisy, Statutem a schváleným rozpočtem na běžné období. Zdroje nadačního fondu tvoří zejména finanční či věcné dary fyzických a právnických osob (sponzorské dary), finanční prostředky poskytované státními orgány (dotace), výnosy z majetku nadačního fondu, výtěžek z kulturních a sportovních akcí, loterií, tombol nebo veřejných sbírek pořádaných nadačním fondem. Majetek nadačního fondu může být použít pouze ke splnění účelu a poslání nadačního fondu a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu v souladu se schváleným statutem a zákonem. O poskytnutí příspěvku rozhoduje správní rada v souladu s tímto Statutem a platnými právními předpisy.

Na každém počátku školního roku fond pravidelně schvaluje rozpočet.

PŘÍJMY nadačního fondu jsou tvořeny z příspěvků rodičů, ze sponzorských darů, různých dotací (kraj). Sponzorské dary a dotace kraje ale nejsou nárokovou záležitostí, nelze s nimi kalkulovat.

VÝDAJE tvoří především odměny a další výdaje za účast v olympiádách, sportovních soutěžích, dobrovolnických aktivitách, prospěchové odměny ve formě knižních poukázek, participace na financování exkurzí a zájezdů, výměnných pobytů (vstupy do muzeí, divadel, kulturních památek i sportovišť), zajištění maturit a maturitních plesů.

 

Orgány nadačního fondu

Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada. Správní rada má pět členů, spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost, rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu a odpovídá za ně. Zasedá nejméně dvakrát ročně, jednání svolává a řídí její předseda. Sbor nadačního fondu je poradním orgánem správní rady, zasedá alespoň jednou ročně. Tvoří jej zvolení zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd gymnázia a případně další osoby určené zřizovatelem.

 

Správní rada

Předseda:

Jana Komačková (jana.komackova@provod.cz)

Členové:

Ing. Radka Filasová

MUDr. Lenka Jírová Dragounová

Ing. Jan Eisner

Lucie Kotliková

Supervizor:

Hana Kramářová

 

Výroční zprávy

 

Dokumenty

 

Sponzorství

Jsme nadační fond zřízený školou a naším posláním je správa financí určených na podporu studentů při studijních, sportovních a společenských akcích pořádaných touto školou. Patří mezi ně odměny a další výdaje za účast v olympiádách, sportovních soutěžích, financování exkurzí a zájezdů, zajištění maturit a maturitních plesů.

Neustále hledáme nové možnosti a příležitosti, jak získávat finanční prostředky a rozšiřovat tak podporované aktivity našich studentů.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci a sponzorství nás kontaktujte. Ze zákona je nutné v případě sponzorského daru uzavřít darovací smlouvu, jejíž vzor naleznete v sekci výše.

Tato smlouva je pro společnost daňově uznatelným výdajem.

      

Děkujeme všem našim sponzorům.

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.